Regulamin Sklepu


§1 - Definicje

1. Dzień roboczy – dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy.

2. Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Serwisie i umożliwiający złożenie Zamówienia.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Budynkomat – prowadzący Canny z siedzibą w Stalowa Wola, ul. Jana Pawła 2d REGON: 520771522, NIP: 8652578752, adres poczty elektronicznej: kontakt@budynkomat.pl

5. Osoba uprawniona – osoba uprawniona na podstawie Ustawy do sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej i wpisana przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Serwis – strona internetowa o adresie: www.budynkomat.pl, prowadzona przez Budynkomat umożliwiająca składanie przez Użytkownika Zamówienia na Usługę oraz usług z nią powiązanych.

8. Świadectwo charakterystyki energetycznej – dokument określający charakterystykę energetyczną budynku lub jego części wystawiany zgodnie z przepisami Ustawy.

9. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Budynkomat o treści określonej w Regulaminie.

10. Usługa – dostępna w Serwisie usługa polegająca na możliwości zamówienia przez Użytkownika Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządzonego przez Osobę uprawnioną.

11. Ustawa – ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 497 ze zm.).

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

13. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

14. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia z Budynkomat Umowy.

§2 - Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin określa zasady korzystania Serwisu.

3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, zasady świadczenia tych.

4. Postanowienia Regulaminu skierowane są zarówno do Konsumentów jaki i do przedsiębiorców, o ile w treści danej jednostki redakcyjnej nie wskazano, że dotyczy ona wyłącznie określonej kategorii Użytkowników.

5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet.

6. Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Przeglądanie zawartości Serwisu jest bezpłatne. Odpłatne jest sporządzenie Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz jego wysyłka w formie papierowej.

§3 - Informacje dotyczące Usług oraz ich zamawiania

1. Serwis pozwala na zlecanie przez Użytkowników Usług za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje dotyczące Usługi zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

3. Użytkownik, składając Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy polegającej na wykonaniu Świadectwa charakterystyki energetycznej na warunkach podanych w opisie Usługi.

4. Cena uwidoczniona Serwisie podana jest w złotych polskich. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Wszelkie ceny wskazane w Serwisie są kwotami brutto (z VAT).

6. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7. Zamówienia można składać w Serwisie za pomocą Formularza Zamówień.

8. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość dojazdu do Użytkownika (za dodatkową opłatą oraz po uzyskaniu zgody Osoby uprawnionej).

9. W toku realizacji Zamówienia Osoba uprawniona lub inne podmioty działające na ich rzecz lub na rzecz Budynkomat mogą skontaktować się z Użytkownikiem lub innymi podmiotami (takimi jak administracja budynku, spółdzielnia, do której należy budynek, wspólnota mieszkaniowa) celem weryfikacji danych podanych przez Użytkownika.

10. Jeśli w Serwisie przy określonej usłudze wskazano czas realizacji Zamówienia, czas ten oznacza okres pomiędzy dniem następującym po dniu zaksięgowania ceny za dane Zamówienie a momentem wystawienia Świadectwa charakterystyki energetycznej oraz przesłaniem wersji elektronicznej drogą mailową, bez uwzględnienia czasu wysyłki wersji papierowej.

11. Użytkownik może złożyć Zamówienia nieograniczonej liczby Usług, każdorazowo wypełniając Formularz Zamówienia. 

12. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę w dowolnym dniu tygodnia i roku. 

13. Budynkomat nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówienia z przyczyn spowodowanych siłą wyższą takich jak zamieszki, strajki, trzęsienia ziemi, pożary lub inne zdarzenia losowe, a także niedostępność serwisu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, niezbędnego do zarejestrowania Świadectwa charakterystyki energetycznej w szczególności awarie Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.

§4 - Zawarcie Umowy

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu należy wejść na stronę internetową www.budynkomat.pl, dokonać wyboru Usługi podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne w Serwisie.

2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia przycisku „Zapłać i złóż zamówienie” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

3. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli – ofertę zawarcia z Budynkomat Umowy zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.

5. Po dokonaniu płatności oraz zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza fakt otrzymanie zapłaty poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.

§5 - Sposoby płatności

1. Budynkomat umożliwia płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą BLIK lub przelewu z wybranych polskich banków za pośrednictwem platformy Przelewy24.

2. Płatność musi zostać dokonana równocześnie ze składaniem Zamówienia lub w późniejszym terminie poprzez link płatności przesłany w wiadomości email, o której mowa w §4 pkt 4.

3. Świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie wykonane dopiero po opłaceniu Zamówienia.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika BLIK-a, Budynkomat dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do BLIK-a Użytkownika.

5. Łącznie z Ceną sporządzenia Świadectwa charakterystyki energetycznej Użytkownik obowiązany jest do zapłaty kosztów dostawy Świadectwa charakterystyki energetycznej, o ile zgodnie z postanowieniami Regulaminu Świadectwo charakterystyki energetycznej będzie przesyłane w wersji papierowej. 

6. Płatności dokonywane przez Użytkowników dokumentowane są zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi.

§6 - Koszt, termin i sposoby dostawy

1. O ile przepisy Ustawy będą pozwalały na przesyłanie Świadectwa charakterystyki energetycznej w formie dokumentu elektronicznego, podstawową i domyślną formą dostarczenia do Użytkownika Świadectwa charakterystyki energetycznej będzie wysłanie dokumentu elektronicznego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia.

2. Przesłanie dokumentu elektronicznego jest nieodpłatne i będzie następowało niezwłocznie po jego sporządzeniu i przesłaniu do Budynkomat przez Osobę uprawnioną.

3. Każde sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej zostanie umieszczone w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

4. Wysyłka wersji papierowej Świadectwa charakterystyki energetycznej jest odpłatna. Opłata manipulacyjna związana z przygotowaniem i wysyłką Świadectwa charakterystyki energetycznej w formie papierowej nie jest zawarta w cenie wskazanej w Serwisie w opisie danej Usługi i będzie podana w trakcie procesu składania Zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia tej opłaty łącznie z ceną Usługi w sposób określony w § 5.

5. Dostawa Świadectwa charakterystyki energetycznej w wersji papierowej realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.

6. Wysłanie wersji papierowej Świadectwa Charakterystyki energetycznej nastąpi nie później niż w czasie określonym podczas procesu składania zamówienia liczonym od dnia sporządzenia dokumentu i wysłania wersji elektronicznej. Czas trwania dostawy po odebraniu przesyłki przez przewoźnika zależny jest od rodzaju wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i określany jest przez regulaminy poszczególnych przewoźników.

7. Użytkownik jest zobowiązany do odbioru Zamówienia.

§7 - Reklamacja usługi

1. Budynkomat odpowiada wobec Użytkownika będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w przepisach prawa, a w szczególności w Kodeksie cywilnym i Ustawie o prawach konsumenta.

2. Zawiadomienia o wadach dotyczących wykonanej Usługi oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@budynkomat.pl.

3. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Budynkomat.

4. Budynkomat ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

6. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

§8 - Odpowiedzialność

1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w udostępnionym w ramach Serwisu Formularzu Zamówienia, względnie później na żądanie

1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w udostępnionym w ramach Serwisu Formularzu Zamówienia, względnie później na żądanie , wyłącznie pełnych, rzetelnych, prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem Świadectwa charakterystyki energetycznej. Podanie danych nieprawdziwych, nierzetelnych, niepełnych lub nieaktualnych może doprowadzić do wadliwości Świadectwa charakterystyki energetycznej.

, wyłącznie pełnych, rzetelnych, prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem Świadectwa charakterystyki energetycznej. Podanie danych nieprawdziwych, nierzetelnych, niepełnych lub nieaktualnych może doprowadzić do wadliwości Świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Poza przypadkami winy umyślnej wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Budynkomat wobec Użytkowników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego.

§9 - Prawo odstąpienia od umowy

Zatwierdzając Formularz Zamówienia, Użytkownik składa wyraźną zgodę na wykonanie Usługi i przyjmuje od wiadomości, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§10 - Zmiany regulaminu

Budynkomat przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, z tym zastrzeżeniem, że treść nowego Regulaminu zaczyna obowiązywać Użytkowników od dnia zamieszczenia go w Serwisie. Do czasu zakończenia realizacji zamówionej już Usługi stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.

§11 - Postanowienia końcowe

1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści bezprawnych.

2. Treść Regulaminu jest udostępniana nieodpłatnie Użytkownikom w Serwisie.

3. Budynkomat przechowuje dane i informacje otrzymane od Użytkownika na potrzeby wykonania Świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z przepisami Ustawy oraz stosownie do obowiązującej polityki prywatności.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wszelka korespondencja kierowana do Budynkomat powinna zostać kierowana na adres wskazany w § 1 ust. 4.

6. W razie sporu z Budynkomat lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz. U. z 2016 poz. 1823). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Budynkomat a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem ani podmiotem, o którym mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Budynkomat.